Menü
Sepetiniz

KVKK Aydınlatma Metni

SEMBOL ÇAY ÜRETİM PAZ.LTD.ŞTİ

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN

AYDINLATMA METNİ

 

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SEMBOL ÇAY Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, çay üreticilerine ilişkin aşağıdaki kişisel veriler; veri sorumlusu olarak SEMBOL ÇAY tarafından işlenebilecektir.

KİMLİK VERİLERİ: Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, imza beyanı, doğum tarihi, ana-baba adı, doğum yeri, medeni hali, cinsiyeti, uyruğu, nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle/köy, görsel veriler.

İLETİŞİM VERİLERİ: Telefon numarası, e-posta, adres bilgisi, elektronik tebligat adresi.

ÖZLÜK VERİLERİ: Gazilik bilgisi, bordro bilgileri, ruhsat numarası,  üretici cüzdan no, SGK mükellefiyet bilgileri.

FİNANS VERİLERİ: IBAN bilgisi, icra borç bilgisi, kayıtlı olduğu vergi dairesi,

KOOPARATİF ÜYELİĞİ: Kooperatif üyeliği bilgileri.

ZİRAAT ODASI ÜYELİĞİ: Ziraat Odası üyeliği bilgileri.

BİYOMETRİK VERİ: Fotoğraf (*).

ÜRETİCİ YAKINI: Şehitlik bilgisi (birinci derece yakınlık bilgisi).

DİĞER BİLGİLER: Tapu kayıtları(*),  mirasçılık belgesi, imza beyanı.

(*) Özel nitelikli kişisel veriyi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

• Yasalar ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde MÜSTAHSİLİN ’un meşru menfaatleri doğrultusunda kullanımı,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Üretici ile iletişimin sağlanması,

• Sosyal güvenlik hizmetleri,

• Bordro, kesinti, prim, promosyon, avans, tazminat vb. ödeme ve kesinti işlemleri,

• Ruhsatlandırma işlemleri,

• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri,

• Basın yayın faaliyetleri (kamera kayıtları/fotoğraf çekimleri, duyurular),

• Kooparatif ve Ziraat Odası üyeliğine bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

• SGK,

• Banka,

• İcra Müdürlükleri (İcra kesintileri ile ilgili yazışmalar, ödemeler vb.),

• Adli Makamlar ( Soruşturma, kovuşturma, dava, arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi süreçlerinin yürütülmesi işlemleri),

• Kolluk Kuvvetleri (Güvenlik soruşturması, adli süreçler),

• Hazine ve Maliye Bakanlığı (Vergi işlemleri),

• Tarım ve Orman Bakanlığı (İlgili kuruluş olunması sebebiyle hiyerarşi ve yasalarda öngörülen yükümlülüklerden dolayı),

• İlgili kamu kurum ve kuruluşları (Yasalarda öngörülen sair yükümlülüklerden dolayı),

• Kooperatifler,  Ziraat Odaları,

• Valilikler, Kaymakamlıklar ve Muhtarlıklar (Rızaya dayalı kabuller),

• Vasilik işlemlerinden kaynaklı yükümlüklerden dolayı,

aktarılabilir.

 

D. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

xxxxx, üreticilere ilişkin kişisel verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığıyla kanuna uygun olarak toplamakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda;

1)    İlgili kişinin açık rızasının olması,

2)    Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın;

a)           Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)           Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c)           Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d)           İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e)           Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f)            İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde alınmaktadır.

 

E. Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi gereği taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre PİRİNÇLİK KÖYÜ DÜZ MAH.MEVKİ ARDEŞEN/RİZE adresine yazılı olarak, sembolcay@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ve mobil imza kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. SEMBOL ÇAY tarafından bu kapsamdaki taleplerinize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de belirtilen usul ve esaslara göre cevap verilecektir.